Expertise

Voortgang ketenanalyse en CO2 footprint

De halfjaarlijkse berekening van onze eigen CO2 footprint helpt ons om inzichtelijk te maken waar we op het gebied van CO2-reductie stappen maken en waar nog ruimte is voor verbetering binnen ons reductieprogramma.

Doelstellingen

Scope 1 en 2

Onze hoofddoelstelling: 49% CO2-reductie realiseren in 2030 ten opzichte van 2010, gerelateerd aan de omzet en het aantal FTE.

Scope 3

In de keten Asfalt wil Van Gelder 5% CO2-reductie realiseren in 2022 ten opzichte van 2016.

Resultaten

In de eerste helft van 2022 is 5.488 ton CO2 uitgestoten. Wanneer we dit extrapoleren over het gehele jaar, dan bedraagt de verwachte CO2-footprint ongeveer 13.500 ton CO2 aan absolute uitstoot. De verwachting is dat het aandeel afkomstig door de inzet van het Van Gelder materieel gelijk blijft aan de voorgaande jaren. Daarnaast voorzien we een stijging in de CO2 footprint veroorzaakt door de leasewagens. De impact van de asfaltcentrale stijgt naar alle verwachting tot hetzelfde niveau als in 2019. De verwachting is zelfs een absolute toename ten opzicht van de footprint in 2019. Desondanks blijven we, gerelateerd aan de FTE, in lijn met de doelstelling. Wat het daadwerkelijk effect van de rest van het jaar gaat zijn is sterk afhankelijk van de verdeling van de activiteiten en projecten over het jaar. Dit is niet verwonderlijk. 2022 is immers het eerste jaar sinds de uitbraak van de covid-pandemie dat er sprake is van ‘business as usual’.  

We kijken met vertrouwen naar de komende jaren met de huidige CO2-reductieaanpak. Met de bouw van de duurzame asfaltcentrale in Nijkerk, die waarschijnlijk nog dit jaar van start zal gaan, en het nieuwe mobiliteitsbeleid dat vanaf 2023 ingaat, liggen er twee impactvolle maatregelen in het verschiet. Daarnaast lopen er veel initiatieven om ook op het gebied van projectspecifieke maatregelen en het bewustzijn onder werknemers de volgende stap te zetten.

CO2-reductie binnen onze ketens

Naast onze eigen CO2 footprint is het van belang om te kijken naar onze impact op de gehele keten. Daarom kijken we voortdurend naar de mogelijkheden om samen met ketenpartners CO2-uitstoot te reduceren. Ieder halfjaar blikken we vooruit op de verwachte CO2-reductie binnen twee ketens.

Ketenanalyse PVC

In 2022 is Van Gelder gestart met het onderzoeken van een nieuwe keten: PVC. De afgelopen periode is de financiële omvang inzichtelijk gemaakt en geïnventariseerd welke soorten kunststoffen door Van Gelder toegepast wordt. De financiële en kwantitatieve impact is daarmee in beeld gebracht. De volgende stap is het bepalen van reductiemaatregelen om het gebruik van deze kunststoffen te verminderen. De verwachting is dat deze actie in het laatste kwartaal van dit jaar afgerond is.

De voortgangsgrafiek op de CO2-reductiedoelstelling van deze ketenanalyse wordt vanaf het Van Gelder Jaarverslag 2023 jaarlijks opgenomen, inclusief gerelateerde beheersmaatregelen.

Ketenanalyse Asfalt

Op het gebied van onze asfaltketen is dit jaar het nodige gebeurd. In Tiel is een overkapping geplaatst met zonnepanelen. Hierdoor wordt minder elektriciteit verbruikt bij de centrale én blijft het freesmateriaal droger waardoor we minder gas verbruiken tijdens asfaltproductie.

Daarnaast is bij Asfalt Productie Amsterdam een nieuwe (indirect verwarmde) paralleltrommel geïnstalleerd. Hierdoor kan het freesmateriaal tot een hogere temperatuur worden verwarmd, waardoor er geen oververhitting van het primaire, virgin materiaal meer nodig is.

Dit leidt tot de volgende prognose over 2022:

In de prognose voor volgend jaar zal ook rekening gehouden worden met het feit dat in Rotterdam bij de APRR ook een dergelijke trommel zal worden geplaatst. Dit geeft voldoende kansen om volgend jaar verdere CO2-reductie in onze asfaltketen te realiseren.

Services

Geen items gevonden.

Wil je meer informatie?

Deze website gebruikt cookies

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie te verbeteren, het gebruik te analyseren en te helpen bij onze marketing. Meer informatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.